ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

6/recent/ticker-posts

Γνωμοδότηση κόλαφος της Ανεξάρτητης Αρχής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

 

Γνωμοδότηση κόλαφος της Ανεξάρτητης Αρχής για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Γνωμοδότηση κόλαφος της Ανεξάρτητης Αρχής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Γνωμοδότηση κόλαφος της Ανεξάρτητης Αρχής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις, γνωμοδότησε για τη διάταξη του Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Στ. Πέτσα, σχολιάζοντας το γεγονός ότι αφενός την παρέκαμψαν καθώς δεν της έδωσαν ικανό χρόνο για να εκδώσει τη γνώμη της και αφετέρου ότι με τη νομική αυτή ρύθμιση η Κυβέρνηση φλερτάρει με παράβαση του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου.

Επικίνδυνη είναι η σημερινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρέπει να επαγρυπνούν οι πολίτες και οι ελεγκτικές αρχές απέναντι στην εκτελεστική εξουσία, καθώς μια επείγουσα συνθήκη – κρίση αποτελεί την ιδανική αφορμή για να παρακαμφθούν βασικές αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας και να μην τηρηθούν οι νόμιμες εγγυήσεις του κράτους δικαίου στη λήψη αποφάσεων, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διάθεση δημοσίου χρήματος.

Τον Σεπτέμβριο (29.09), στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον «Ιανό» με πρόταση του Υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Στέλιου Πέτσα, πέρασε για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης από την Προεδρία της Κυβέρνησης που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από ΜΜΕ –κατά παρέκκλιση των ειδικότερων διατάξεων για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΕΑΑΔΗΣΥ), στις 16 Οκτωβρίου 2020, δημοσιοποίησε την υπ’ αριθμόν Α35/2020 γνωμοδότησή της σχετικά με την εμμέσως «αυθαίρετη» αυτή νομοθέτηση, επισημαίνοντας μια σειρά από στοιχεία και νομικά δεδομένα τα οποία κρίνουμε ότι είναι άξια αναφοράς και περαιτέρω δημοσιοποίησης για την ενημέρωση των πολιτών, στο πλαίσιο και της εκστρατείας μας για διαφάνεια στην υπόθεση της «Λίστας Πέτσα».

1. Κακή Νομοθέτηση

Κατ’αρχάς να σημειωθεί ότι η ακόλουθη ρύθμιση πέρασε ως τροπολογία σε κατεπείγον νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κυκλώνα «Ιανός» τηρώντας την παράδοση της Ελληνικής Βουλής στην κακή νομοθέτηση.

Με βάση αυτή τη ρύθμιση δόθηκαν τα 2.000.000 Ευρώ για τη δεύτερη Λίστα Πέτσα στα τηλεοπτικά κανάλια. Διαβάστε αναλυτικά εδώ.
Με βάση αυτή τη ρύθμιση δόθηκαν τα 2.000.000 Ευρώ για τη δεύτερη Λίστα Πέτσα στα τηλεοπτικά κανάλια. Διαβάστε αναλυτικά εδώ.

2. (Δόλια;) Παράκαμψη της Γνωμοδότησης της Ανεξάρτητης Αρχής

Η ΕΑΑΔΗΣΥ επισημαίνει ότι «η τροπολογία – διάταξη της υπεβλήθη την 23.09.2020, με την επισήμανση ότι «θα ενσωματωθεί ως Άρθρο 12 στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή», με αποτέλεσμα να μην παρέχεται ο αναγκαίος και ικανός χρόνος ώστε η Αρχή να ασκήσει επιμελώς την γνωμοδοτική της αρμοδιότητα, ψηφίσθηκε δε στις 28.09.2020 από τη Βουλή, χωρίς να έχει προηγηθεί η, κατ’ άρθρο 2, παρ.2, περ. γ’ υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011, Γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.».

Εν ολίγοις, ψηφίσθηκε παρακάμπτοντας τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής.

Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι βρισκόμαστε στον Σεπτέμβριο, στο λεγόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας και έξι ολόκληρους μήνες μετά την απαρχή της στη χώρα μας, οπότε δεν δικαιολογείται σε κανένα επίπεδο η τόσο έκτακτη νομοθέτηση που παρεκκλίνει από τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και επί της ουσίας παρακάμπτει την κρίσιμη γνώμη της Αρχής. Πρόκειται για μια νομοθετική εξουσιοδότηση στην εκτελεστική εξουσία (εξειδίκευση με ΚΥΑ) την οποία ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ όφειλε να έχει προβλέψει – προγραμματίσει εγκαίρως και ακολουθώντας ευλαβικά τη νόμιμη διαδικασία, άρα και την προσφορά ικανού χρόνου στην Αρχή για να γνωμοδοτήσει.

3. Νομική Ρύθμιση που φλερτάρει με παραβάσεις ενωσιακού και εθνικού δικαίου

Στη γνωμόδοτησή της η ΕΑΑΔΗΣΥ τονίζει ότι «Η εν λόγω πρόβλεψη, ωστόσο, δεν είναι απαραίτητη καθώς είναι δυνατή η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 32.2.γ του ν. 4412/2016, χωρίς να απαιτείται προς τούτο ειδικότερη νομοθετική πρόβλεψη»Κατά την αξιολόγηση κάθε μεμονωμένης περίπτωσης πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα σωρευτικά κριτήριαα) Γεγονότα τα οποία η υπόψη αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε να προβλέψει, β) ο κατεπείγων χαρακτήρας της κατάστασης καθιστά αδύνατη τη συμμόρφωση με τις γενικές προθεσμίες, γ) αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του απρόβλεπτου συμβάντος και του κατεπείγοντος χαρακτήρα, δ) χρήση μόνο για την κάλυψη του κενού έως ότου βρεθούν πιο σταθερές λύσεις. Η προσφυγή συνεπώς στην εξαιρετική αυτή διαδικασία νομιμοποιείται μόνο για τις ποσότητες και για το χρονικό διάστημα που είναι πράγματι αναγκαία για την άμεση αντιμετώπιση της έκτακτης περίστασης. Δεν είναι δυνατή, συνεπώς, η εκ των προτέρων πλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων, αλλά είναι απαραίτητη η εξέταση μίας εκάστης περίπτωσης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ωστόσο, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι με την πάροδο ικανού χρόνου από την εμφάνιση της πανδημικής κρίσης και την σταδιακή άρση των περιοριστικών έκτακτων μέτρων, αποδυναμώνεται και η δυνατότητα επίκλησης αυτής, ως κατεξοχήν περίπτωσης εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, για την συνέχιση της λήψης ή την παράταση ληφθέντων έκτακτων μέτρων ή την προσφυγή εξ αυτού μόνον του λόγου σε εξαιρετικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η διοίκηση θα πρέπει να μεριμνά για τον έγκαιρο και ορθολογικό προγραμματισμό της κάλυψης των αναγκών της, κάνοντας χρήση όλων των εργαλείων που ο νομοθέτης θέτει στη διάθεσή της προκρίνοντας την προσφυγή στις λοιπές συνήθεις ανταγωνιστικές διαδικασίες (ανοικτή ή κλειστή), έστω και με χρήση συντετμημένων προθεσμιών, αλλά και στη συμφωνία πλαίσιο».

Με λίγα λόγια, ούτε χρειαζόταν νομοθετική ρύθμιση και – κυρίως- δεν δικαιολογείται στη φάση που ψηφίστηκε ο έκτακτος και επείγον χαρακτήρας για παρέκκλιση από τις νόμιμες διαδικασίες και απευθείας αναθέσεις χωρίς διαφάνεια! Η Διοίκηση -σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή – θα μπορούσε να προγραμματίσει τις δαπάνες αυτές και να τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις, απλά με συντομότερες προθεσμίες! 

Και συνεχίζει στη γνωμοδότηση: «Εν προκειμένω, επισημαίνεται περαιτέρω ότι στην υποβληθείσα ρύθμιση δεν τίθεται απώτατο χρονικό όριο ισχύος αυτής κι, ως εκ τούτου, καθίσταται δυσχερής η αξιολόγηση της προϋπόθεσης ανάθεσης της σύμβασης στο μέτρο του απολύτως αναγκαίου για την άμεση αντιμετώπιση της έκτακτης περίστασης» αλλά και ότι «Δεν προκύπτει με σαφήνεια από το λεκτικό των προτεινομένων ποιες είναι οι διατάξεις από τις οποίες εισάγεται παρέκκλιση, ειδικότερα εάν η παρέκκλιση αυτή αφορά όχι μόνο σε διατάξεις για τη μετάδοση των μηνυμάτων από μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και σε διατάξεις που συνέχονται με τις δημόσιες συμβάσεις, όπως είναι η αρμοδιότητα προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Και κλείνει τη γνωμοδότησή της ζητώντας να τηρηθεί για την έκδοση της ΚΥΑ η σύμφωνη γνώμη της Αρχής που προβλέπει ο νόμος. 

Εν ολίγοις, εντοπίζεται ότι φτάσαμε στο σημείο η Ανεξάρτητη Αρχή να υπογραμμίζει ότι παρακάμφθηκε η γνώμη της, να εφιστά την προσοχή στη Διοίκηση ότι «τεντώνει» επικίνδυνα τις δυνατότητες του νόμουδυσανάλογα με τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας και ότι οφείλει να είναι πολύ προσεκτική στην έκδοση ΚΥΑ και καταλήγει να αιτείται από την Εκτελεστική Εξουσία να τηρήσει τα νόμιμα στο μέλλον και να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη της.

Διαβάστε για την εκστρατεία μας σχετικά με τη Λίστα Πέτσα και τη διάθεση των 20 εκατομ. Ευρώ στα ΜΜΕ εδώ και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την Λίστα Πέτσα Νο 2 εδώ. (σ.σ. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ  ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ Η ΟΠΟΙΑ  ΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΟΛΟΦΟΝΉΣΕΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΛΕΣ & ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ. ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ, ΔΕΝ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΕΒΑΛΕ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΤΟΥ)

Διαβάστε ολόκληρη τη ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ εδώ:

πηγη: vouliwatch

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ : https://www.e-synews.gr/wp/2021/03/04/gnomodotisi-kolafos-tis-anexartitis-archis-tis-dimosies-symvaseis/